Logo ClassICT

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen ClassICT te Amstenrade, Kamer van Koophandel 83034153 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor ClassICT alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de vetgedrukte begrippen de daarbij aangegeven betekenis:

 • ClassICT: ClassICT (Hommerter Allee 92b, 6436AN Amstenrade) dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;
 • Dienst of Diensten: door ClassICT aangeboden dan wel geleverde telecom-, internet- of andere Diensten zoals gespecificeerd in de door ClassICT aan de Klant toegestuurde aanbieding of overeenkomst;
 • Bruikleen/huurproduct(en): door ClassICT in bruikleen of ten verhuur aangeboden dan wel geleverde producten, ter ondersteuning van Diensten;
 • Klant: de (potentiële) klant van ClassICT ;
 • Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Zakelijke Klant: een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de Diensten.
 • Nettiquette: de meest recente versie van de algemeen aanvaarde gedragsregels op internet: (te vinden op https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 • Aanvangsdatum: de eerste dag waarop ClassICT een Dienst daadwerkelijk aan de Klant ter beschikking stelt c.q. verleent of, indien eerder, als de leverancier van ClassICT de Dienst of Aansluiting technisch gereed meldt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door ClassICT gedaan aan of aangegaan met een (potentiële) Klant, alsmede op de uitvoering daarvan.
2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Klant gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door ClassICT schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de offerte of overeenkomst van ClassICT geldt als rangorde (van prevalerend naar ondergeschikt): (1) de overeenkomst; (2) de offerte; (3) deze voorwaarden.
2.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op nieuwe overeenkomsten.
2.6. ClassICT is te allen tijde bevoegd om deze voorwaarden of de inhoud van een Dienst eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website en vanaf dat moment ook voor lopende overeenkomsten gelden. Heeft een wijziging ingrijpende gevolgen voor
het gebruik van een Dienst door een Klant, dan is deze bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt

Artikel 3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten; machtiging opzegging

3.1. Alle aanbiedingen van ClassICT zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.
3.2. ClassICT en de Klant zijn gebonden aan de Overeenkomst nadat zodra deze door beide partijen is ondertekend, dan wel ClassICT de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering is begonnen. ClassICT behoudt zich het recht voor, een aanvraag voor een Aansluiting te weigeren. ClassICT is niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit een dergelijke afwijzing.
3.3. De Klant machtigt ClassICT om bestaande overeenkomsten met andere aanbieders met betrekking tot de Diensten voor hem op te zeggen.
3.4. Onjuistheden in de Overeenkomst van ClassICT dienen binnen 5 dagen na de dagtekening daarvan schriftelijk aan ClassICT te worden bericht, bij gebreke waarvan de overeenkomst geacht wordt de afspraken juist en volledig weer te geven en de Klant daaraan gebonden is. ClassICT kan niet aan zijn offertes of overeenkomst teksten gehouden worden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.5. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden ClassICT alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
3.6. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
3.7. Is in de Overeenkomst een bepaalde duur voor de Diensten vermeld, dan gaat deze niet eerder in dan op de Aanvangsdatum, al is de Overeenkomst op een eerdere datum door ondertekening in werking getreden.
3.8. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde duur van 36 maanden, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
3.9. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt na afloop van de initiële contractperiode voor onbepaalde duur verlengd, tenzij door de Klant opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de initiële contractperiode, dan wel door ClassICT opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de initiële contractperiode. De in dit artikel bedoelde opzegtermijnen gelden ook indien de overeenkomst slechts voor een deel wordt opgezegd.
3.10. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of verlengd, kan te allen tijde door de Klant met in achtneming van een termijn van 1 maand en door ClassICT met inachtneming van een termijn van 3 maanden worden opgezegd. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kan voor de Klant een opzegtermijn van ten hoogste 3 maanden overeen worden gekomen. De in dit artikel bedoelde opzegtermijnen gelden ook indien de overeenkomst slechts voor een deel wordt opgezegd.
3.11. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats, klantnummer en de gewenste einddatum plaatsvinden. Opzeggingen dienen gestuurd te worden aan ClassICT, Hommerter Allee 92b, 6436AN Amstenrade.
3.12. Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, staakt de Klant het gebruik van de Dienst of Aansluiting en retourneert hij alle aan ClassICT toebehorende Bruikleen- of huur producten aan ClassICT.

Artikel 4. Conformiteit

4.1. Alle opgaven door ClassICT van capaciteiten, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar Diensten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan, maar gelden bij benadering en zijn vrijblijvend. ClassICT kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4.2. Beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden ClassICT niet.

Artikel 5. Levering van een Dienst of Aansluiting

5.1. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal ClassICT zich inspannen om zo spoedig mogelijk de Dienst of Aansluiting aan de Klant beschikbaar te stellen en deze zonder onderbreking beschikbaar te houden, maar zij geeft ten aanzien hiervan geen garanties. ClassICT zal de Dienst of Aansluiting leveren of tot stand brengen op de wijze die zij noodzakelijk acht, rekening houdend met de redelijke wensen van de Klant. De Aanvangsdatum wordt uitsluitend door ClassICT bepaald, zo veel mogelijk rekening houdend met de wensen van de Klant.
5.2. De Klant garandeert dat al hetgeen benodigd is voor het tot stand brengen van de Aansluiting op de locatie van de Klant aanwezig en beschikbaar is. Is dit niet het geval dan is de Klant aansprakelijk voor alle hierdoor veroorzaakte kosten van ClassICT, inclusief kosten van haar onderaannemers.
5.3. Toegangscodes die benodigd zijn om een Dienst of Aansluiting te gebruiken, zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk en uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de organisatie van de Klant. De Klant zal deze codes strikt geheim houden.
5.4. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming van de Dienst of Aansluiting en de aan hem ter beschikking gestelde codes. Indien de Klant kennis krijgt van onbevoegd gebruik van een toegangscode, kan hij ClassICT verzoeken de Dienst of Aansluiting te blokkeren.
5.5. ClassICT is bevoegd de toegang tot een Dienst of Aansluiting op te schorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze in strijd met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt gebruikt. De Klant blijft intussen verplicht de overeengekomen periodieke vergoeding te betalen.

Artikel 6. Wijziging, verplaatsing of verhuizing van een Aansluiting of Dienst

6.1. Ingeval de Klant wijziging, verplaatsing of verhuizing van een Aansluiting of Dienst wenst, dient hij uiterlijk twee maanden van tevoren een aanvraag bij ClassICT in te dienen met vermelding van het nieuwe adres. ClassICT zal zich inspannen de Dienst of Aansluiting zo spoedig mogelijk op het nieuwe
adres in gebruik te stellen, tenzij sprake is van een adres in een gebied waar de Diensten niet geleverd kunnen worden, zoals het buitenland, of sprake is van andere technische belemmeringen waardoor het verhuizen van de Dienst of Aansluiting niet realiseerbaar is. Indien een Aansluiting of Dienst niet op het aangevraagde, of nader met ClassICT overeengekomen tijdstip kan worden gerealiseerd, is ClassICT niet tot enige schadevergoeding gehouden maar kan de Klant de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzeggen.
6.2. Tijdens de verhuizing loopt de Overeenkomst door en is de Klant de overeengekomen vergoedingen onverminderd verschuldigd. De kosten die redelijkerwijs verbonden zijn aan de verhuizing zal ClassICT aan de Klant in rekening brengen.
6.3. Beëindigt de Klant een Aansluiting of Dienst om naar een andere aanbieder te migreren, dan is ClassICT gerechtigd de redelijke (administratie)kosten van de afhandeling van de migratie aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 7, Domeinnamen en IP-adressen

7.1. Op verzoek van de Klant zal ClassICT bemiddelen bij het verkrijgen door de Klant van een domeinnaam of IP-adres bij de instelling die deze uitgeeft, conform de voorwaarden van de uitgevende instelling. ClassICT kan niet garanderen dat een domeinnaam of IP-adres wordt verleend.
7.2. De Klant dient ClassICT op haar verzoek alle hiervoor benodigde informatie te verstrekken en is ClassICT een vergoeding verschuldigd voor haar bemiddeling.
7.3. De Klant vrijwaart ClassICT voor alle schade die verband houdt met het gebruik van een domeinnaam of IP-adres door de Klant.
7.4. De Klant zal zich houden aan alle regels die registrerende instanties stellen voor de aanvraag, toekenning en het gebruik van een domeinnaam.
7.5. In geval van toerekenbaar tekortschieten door een Klant is ClassICT bevoegd alle domeinnamen op naam van de Klant per direct op te heffen.
7.6. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. ClassICT vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
7.7. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van ClassICT, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
7.8. Opdrachtgever vrijwaart en houdt ClassICT schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. ClassICT is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ClassICT.
7.9. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Dienstverlener zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
7.10. ClassICT heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
7.11. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is ClassICT gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 8. Beschikbaarheid van de Diensten

8.1. ClassICT zal zich inspannen voor een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst(en), zonder enige minimumgarantie ter zake de afwezigheid van storingen, fouten of onderbrekingen, dan wel de instandhouding van koppelingen. Onder meer bij technische storingen kan ClassICT echter geen onbelemmerde toegang garanderen, noch dat de Diensten te allen tijde kunnen worden gebruikt. Is onbelemmerde en ononderbroken toegang noodzakelijk of van wezenlijk belang voor de Klant, dan dient de Klant met deze beperkingen rekening te houden en zelf in passende oplossingen te voorzien.
8.2. ClassICT is bevoegd de Diensten gedurende beperkte tijd buiten gebruik te stellen voor onderhoud. ClassICT of haar leverancier zal onderhoud zo veel mogelijk buiten kantooruren plegen en de Klant tijdig van een voorgenomen tijdelijke buitengebruikstelling op de hoogte brengen. ClassICT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een vooraf aangekondigde niet-beschikbaarheid van enige Dienst voor onderhoudsdoeleinden.
8.3. In geval de Klant een met ClassICT overeengekomen bel- of andere (data)limiet wordt overschreden of de Fair Use Policy schendt, is ClassICT bevoegd meerkosten in rekening te brengen in overeenstemming met het extra gebruik, vermeerderd met EUR 25,- per 10% overschrijding
8.4. Indien een storing optreedt komen de kosten van het opheffen van de storing en de voorrijkosten voor rekening van ClassICT tenzij de storing het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant in strijd met de overeenkomst, indien sprake is van onoordeelkundig gebruik of indien de storing is ontstaan door de aanwezigheid van niet goed functionerende (rand)apparatuur van de Klant.

Artikel 9. Gebruik van de Diensten en intellectuele eigendom

9.1. De Klant verbindt zich de Diensten en producten uitsluitend persoonlijk of binnen de eigen rechtspersoon op zorgvuldige wijze te gebruiken en daarbij alle geldende wet- en regelgeving alsmede de Nettiquette en redelijke instructies van ClassICT na te leven, en enkel de door ClassICT verstrekte Bruikleen- of huurproducten te gebruiken. Het is niet toegestaan Diensten of producten, al dan niet tegen betaling, aan derden te verhuren, te verkopen, ter beschikking te stellen, door te leveren of op andere wijze te (doen) exploiteren. Voorts is de Klant niet gerechtigd een Dienst te wijzigen, corrigeren, over te brengen naar een andere verbinding of ander apparaat, te koppelen met soft- of hardware van derden, functionaliteiten te wijzigen of uit te breiden dan wel toegangsbeperkingen te verwijderen of te omzeilen. Ook zal de Klant de Dienst of Aansluiting op verantwoordelijke wijze gebruiken en zich onthouden van gedrag waardoor andere (internet)gebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan ClassICT of derden. In het bijzonder zal de Klant zich niet schuldig maken aan spamming, inbreuken op rechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, mobbing of hacken. Bij overtreding van enige van deze verboden is ClassICT bevoegd de levering van de Diensten onmiddellijk te beëindigen en verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van EUR 100.000,- aan ClassICT, vermeerderd met EUR 10.000,- per dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van ClassICT op volledige vergoeding van schade, afdracht van in strijd met dit artikel genoten inkomsten en verdere nakoming.
9.2. De Klant is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de gegevens die met behulp van een Dienst worden verwerkt en ClassICT is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens. De Klant vrijwaart ClassICT voor aanspraken van derden op schade, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of de daarbij verwerkte gegevens.
9.3. Wanneer ClassICT apparatuur, materialen, programmatuur of andersoortig Bruikleenproduct aan de Klant ter beschikking stelt, verkrijgt de Klant – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – een gebruiksrecht daarop voor de duur van de Overeenkomst.
9.4. De Klant zal ervoor zorgen dat de ruimte waarin de Bruikleen- of huurproducten worden aangebracht droog en trillingvrij is en bescherming biedt tegen schadelijke invloeden. De Klant zal tevens voorkomen dat derden de Bruikleen- of huurproducten verwijderen, beschadigen of aftappen.
9.5. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en Bruikleen- of huurproducten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat ClassICT ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan ClassICT.
9.6. Het is de Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van ClassICT, tenzij de Klant hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ClassICT ontvangt. In dit laatste geval zal de Klant zich houden aan de richtlijnen en instructies van ClassICT met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van ClassICT.
9.7. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Bruikleenof huurproducten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 10. Gedragsregels en notice/takedown webhosting en clouddiensten

10.1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of ClassICT van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
10.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door ClassICT verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

 • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de
  rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over
  computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven
  criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om
  anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder
  geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van
  persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen
  ongewenste communicatie;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat
  onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

10.3. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is niet toegestaan.
10.4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van ClassICT of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van ClassICT, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks ClassICT, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
10.5. Indien naar het oordeel van ClassICT hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ClassICT of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-serviceaanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is ClassICT gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. ClassICT mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
10.6. Wanneer ClassICT een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal ClassICT Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna ClassICT zal besluiten hoe te handelen.
10.7. Indien ClassICT van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij het betreffende Materiaal verwijderen, zonder daarbij een reservekopie te hoeven maken (waartoe zij wel gerechtigd is). ClassICT zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. ClassICT zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
10.8. ClassICT is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is ClassICT gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
10.9. Hoewel ClassICT ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is ClassICT nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
10.10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”).

Artikel 11. Opslag- en datalimieten webhosting en Clouddiensten

11.1. ClassICT kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
11.2. De limieten zijn door de werking van de systemen gewaarborgd en kunnen niet worden overschreden, tenzij er sprake is van een hack of een fout. Indien een dergelijke hack of fout door Opdrachtgever is ontstaan of aan Opdrachtgever toerekenbaar is, kan de overschrijding van de limiet(en) achteraf aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
11.4. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is ClassICT gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

Artikel 12. Bepalingen over onderhoud

12.1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.
12.2. ClassICT zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware (‘patches’) of reserve-onderdelen. ClassICT is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
12.3. Als onderdeel van het onderhoud zal ClassICT zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. ClassICT is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal ClassICT hier vooraf, indien mogelijk, overleg over voeren met Opdrachtgever.
12.4. ClassICT zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de software. ClassICT is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
12.5. Indien naar het oordeel van ClassICT een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal ClassICT dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en ClassICT deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor ClassICT.
12.6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door ClassICT geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan ClassICT heeft gemeld en ClassICT deze schriftelijk heeft goedgekeurd. ClassICT kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 13. Bepalingen over remote support

13.1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
13.2. ClassICT zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
13.3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal ClassICT zich inspannen om op locatie van Opdrachtgever tot een oplossing te komen waarbij er voorrijkosten in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 14. Verkoop van apparatuur

14.1. Op in het kader van de Diensten geleverde apparatuur garandeert ClassICT gedurende een jaar na levering dat deze hardware zal voldoen aan de overeengekomen of redelijk benodigde specificaties. Bij schending van deze garantie zal ClassICT kosteloos tot vervanging of herstel overgaan, waarna de garantieperiode opnieuw een jaar zal bedragen. Mits deze schending niet is veroorzaakt door toedoen van opdrachtgever of derde.

Artikel 15. Installatie en configuratie

15.1. ClassICT zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van apparatuur en software ten behoeve van Opdrachtgever, teneinde een werkende omgeving te realiseren.
15.2. De keuze, aanschaf en beheer van de omgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, behoudens voor apparatuur geleverd onder artikel ‘Verkoop van apparatuur’. ClassICT zal aanwijzingen geven over de
gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van ClassICT voldoet, is ClassICT gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
15.3. Opdrachtgever zal op verzoek van ClassICT medewerkers en hulppersonen van ClassICT alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen mogelijk te maken. Fysieke toegang tot apparatuur van Opdrachtgever zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
15.4. Indien software van derden geïnstalleerd wordt, dient Opdrachtgever daarvoor te beschikken over afdoende licenties en er voor te zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart ClassICT voor aanspraken van derden betreffende installatie en
licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door ClassICT.

Artikel 16. Ontwikkeling van Werken

16.1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
16.2. ClassICT geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
16.3. ClassICT is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
16.4. Indien een Dienst vereist dat  Opdrachtgever bronmaterialen aan ClassICT levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door ClassICT. Opdrachtgever vrijwaart ClassICT van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
16.5. ClassICT heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
16.6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. ClassICT zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
16.7. Opdrachtgever vrijwaart ClassICT voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door ClassICT.
16.8. ClassICT zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang ClassICT werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat
ClassICT werkzaamheden voor Opdrachtgever zal verrichten. ClassICT is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is ClassICT gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de herontwikkeling, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Artikel 17. Installatie en onderhoud van Werken

17.1. Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal ClassICT de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. ClassICT zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van ClassICT voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
17.2. Opdrachtgever zal op verzoek van ClassICT medewerkers en hulppersonen van ClassICT alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
17.3. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart ClassICT voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software. Indien de licenties worden geleverd door ClassICT zal ClassICT er zorg voor dragen dat deze licenties tijdig worden verlengd. Deze licentiekosten worden dan gefactureerd aan de Opdrachtgever.
17.4. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal ClassICT zich inspannen om de Werken en bijbehorende software up-to-date te houden. ClassICT is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal ClassICT hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
17.5. ClassICT is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen
17.6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan ClassICT heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. ClassICT kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. ClassICT kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

Artikel 18. Prijzen

18.1. Door ClassICT opgegeven of met ClassICT overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Diensten.
18.2. De standaardtarieven zijn opgenomen in een prijslijst. Deze standaardtarieven gelden tenzij anders wordt overeengekomen. Op verzoek wordt de meest actuele prijslijst toegezonden. ClassICT is te allen tijde bevoegd om prijzen en/of kortingen aan te passen.
18.3. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is ClassICT gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien ClassICT van deze bevoegdheid gebruikt maakt, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
18.4. ClassICT is in ieder geval gerechtigd om de door haar gehanteerde prijzen 1 keer per jaar te indexeren conform de CBS-index (CPI alle huishoudens). ClassICT zal een prijswijziging vooraf schriftelijk meedelen.

Artikel 19. Levertijd en aflevering

19.1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht ClassICT niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Klant is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien de Klant ClassICT schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij ClassICT een redelijke termijn heeft geboden uitvoering aan de overeenkomst te geven, waaraan ClassICT geen gevolg heeft gegeven. ClassICT is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
19.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door ClassICT benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door ClassICT benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
19.3. ClassICT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Klant zal ClassICT voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden op verzoek toegang verlenen tot de ruimten waarin de Diensten worden afgenomen en alle benodigde medewerking verlenen.
19.4. ClassICT bepaalt de wijze waarop en door wie de (Bruikleen)producten worden verpakt en vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de Klant. De Klant is verplicht de (bruikleen)producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
19.5. ClassICT is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
19.6. Bruikleen- of huurproducten blijven te allen tijde eigendom van ClassICT. De Klant is niet
gerechtigd een bruikleenproduct te verkopen, verpanden, verhuren of op enige wijze aan een derde ter beschikking te stellen. In geval van schending van deze verbintenis door (personeel van) de Klant verbeurt de Klant ten opzichte en ten behoeve van ClassICT een aan ClassICT toekomende boete van EUR 10.000 per overtreding, onverminderd het recht van ClassICT op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht van ClassICT om nakoming van deze verbintenis te vorderen.

Artikel 20. Overmacht

20.1. Indien ClassICT door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
20.2. Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door ClassICT onvoorziene problemen bij productie of transport, faillissement van leveranciers, atmosferische storingen, onderhoud, tijdelijke beperkingen en/of storingen aan het communicatienetwerk en/of netwerkfaciliteiten of onjuiste of gestoorde overbrengingen dan wel slechte kwaliteit van het communicatienetwerk en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van ClassICT afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of Diensten door derden die door ClassICT zijn ingeschakeld.
20.3. Indien sprake is van een overmacht situatie is ClassICT bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan 2 weken duurt, dan is ook de Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
20.4. Indien ClassICT bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21. Gebreken en reclame

21.1. ClassICT staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Diensten in overeenstemming met hetgeen de Klant krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door ClassICT geleverde Diensten dan zal ClassICT, de betrokken Diensten opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van ClassICT.
21.2. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door ClassICT geleverde (bruikleen)producten als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, dan zal ClassICT deze gebreken (laten) herstellen of het betrokken product vervangen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van ClassICT.
21.3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

 • het door (personeel van) de Klant niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
 • ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
 • onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Klant;
 • het gebruik van (bruikleen)producten in een andere dan de originele staat;
 • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.

21.4. Gebreken in, dan wel schade aan de door ClassICT ter beschikking gestelde (bruikleen) producten die (mede) het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, beschadiging, werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ClassICT, komen voor rekening van de Klant.
21.5. De Klant dient de geleverde (bruikleen)producten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame en/of vervanging vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde (bruikleen)producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel aflever bon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel aflever bon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Klant opleveren.
21.6. De Klant dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij ClassICT te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op ClassICT.
21.7. Indien de Klant reclameert is hij verplicht ClassICT in de gelegenheid te stellen de (bruikleen) producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de (bruikleen)producten waarover is gereclameerd ter beschikking van ClassICT te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
21.8. Eventuele gebreken betreffende een Dienst geven de Klant geen rechten ter zake niet-afname van andere Diensten.
21.9. De Klant dient eventuele onjuistheden in facturen van ClassICT binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ClassICT mede te delen, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
21.10. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
21.11. Na constatering van een tekortkoming in een product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
21.12. Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de Consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 22. Betaling

22.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van ClassICT te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
22.2. ClassICT heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. Deze zekerheid kan bestaan uit doch is niet beperkt tot een waarborgsom, een concerngarantie of een bankgarantie. De Klant is gehouden aan het eerste verzoek van ClassICT tot het stellen van zekerheid gehoor te geven.
22.3. ClassICT heeft te allen tijde het recht om de kredietwaardigheid van de Klant te (laten) controleren.
22.4. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant na schriftelijke ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
22.5. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.
22.6. De Zakelijke Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. ClassICT is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Zakelijke Klant schuldig is te verrekenen met wat de Zakelijke Klant en/of aan de Zakelijke Klant gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan ClassICT schuldig is/zijn.
22.7. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Klant in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Klant wordt gelegd, wanneer er sprake is van fraude c.q. frauduleus handelen of een redelijk vermoeden hier toe bestaat en/of de Klant komt te overlijden. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is ClassICT tevens gerechtigd om de overeenkomst met de Klant zonder dat ingebrekestelling vereist is te ontbinden. De Klant is gehouden ClassICT onmiddellijk op de hoogte te stellen indien één van de bovengenoemde situaties zich voordoet.
22.8. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
22.9. In het geval van bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed oneigenlijk gebruik) is ClassICT gerechtigd tussentijds te factureren. De klant is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals is overeengekomen.
22.10. Indien ClassICT vaststelt dat de klant binnen een periode van 30 dagen na daartoe door ClassICT schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan ClassICT de overeenkomst beëindigen, waarbij de aanspraak van de klant jegens ClassICT komen te vervallen. De klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die ClassICT lijdt als gevolg van de tekortkomingen van de klant en de daarop volgende ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 23. Buitengebruikstelling

23.1. ClassICT is gerechtigd (tijdelijk) de Aansluiting van een Klant en de overige dienstverlening aan de Klant geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen en/of op te schorten, indien een Klant één of meerdere verplichtingen – nadat Klant een redelijke termijn is gegeven voor herstel na een ingebrekestelling – jegens ClassICT niet dan wel niet naar behoren na komt. De verplichting tot betaling van de overeengekomen maandelijkse vergoedingen en overige vergoeding wordt niet aangetast door de buiten gebruik stelling of opschorting van de Aansluiting en/of overige dienstverlening.
23.2. ClassICT is gerechtigd in geval van fraude of het vermoeden van fraude, hetgeen kan ontstaan doordat een Klant in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd wordt, na voorafgaand overleg met de Klant over te gaan tot gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling.
23.3. De Aansluiting wordt weer in gebruik genomen en/of de overige dienstverlening wordt weer hervat, nadat de Klant alsnog binnen een daartoe door ClassICT gestelde termijn zijn verplichtingen jegens ClassICT is nagekomen. Voor het opnieuw in gebruik nemen is de Klant heraansluitingskosten van minimaal Eur 100,= excl BTW aan ClassICT verschuldigd.
23.4. De buitengebruikstelling vindt plaats zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding

Artikel 24. Contractoverneming/cessie

24.1. De rechten en plichten uit een tussen ClassICT en de klant gesloten overeenkomst, of de overeenkomst zelf, mogen door de Klant niet aan een derde worden overgedragen, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming van ClassICT voor wordt verkregen.
24.2. De Klant verleent ClassICT op voorhand toestemming op de rechten en plichten die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien, of deze overeenkomst zelf, aan een derde over te dragen. 

Artikel 25. Annulering

25.1. De Klant mag een gegeven opdracht of overeenkomst niet annuleren. Indien de Klant een opdracht of overeenkomst toch geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van ClassICT en de winstderving door ClassICT, te vermeerderen met BTW, aan ClassICT te vergoeden.
25.2. In afwijking van artikel 17.1 kan een Consument die een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 6:230o BW heeft gesloten, de overeenkomst schriftelijk (al dan niet elektronisch) ontbinden binnen veertien werkdagen na ontvangst van de bevestiging door ClassICT dat de aanvraag is geaccepteerd.

Artikel 26. Advisering

26.1. Alle door ClassICT gegeven adviezen en door ClassICT verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de capaciteit en kwaliteit van door ClassICT te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door ClassICT verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. ClassICT verleent ter zake geen enkele garantie.
26.2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door ClassICT, is ClassICT niet aansprakelijk. De Zakelijke Klant vrijwaart ClassICT tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ClassICT.

Artikel 27. Aansprakelijkheid

27.1. Buiten het bepaalde in artikel 13 heeft de Klant geen enkele aanspraak op ClassICT wegens gebreken in of met betrekking tot de door ClassICT geleverde Diensten en (bruikleen)producten. ClassICT is derhalve niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook (met inbegrip van gegevensverlies of -beschadiging), tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet van ClassICT.
27.2. ClassICT treft evenmin aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
27.3. ClassICT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen.
27.4. ClassICT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van misbruik, diefstal of op andere wijze onrechtmatig handelen door een derde als gevolg waarvan een ander dan de Klant gebruik kan maken van de door ClassICT geleverde Diensten dan de Klant. In dat geval blijft de Klant gehouden voor de afgenomen Diensten te betalen, ook wanneer die door een derde.
27.5. In alle gevallen waarin ClassICT gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde Diensten en/of producten in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 100.000,. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ClassICT, zal de schade vergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
27.6. Indien ClassICT op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is ClassICT niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
27.7. Iedere vordering op ClassICT, tenzij deze door ClassICT is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
27.8. De Zakelijke Klant vrijwaart ClassICT, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, in verband met de uitvoering door ClassICT van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor ClassICT voortvloeiende kosten.

Artikel 28. Vertegenwoordiging

28.1. Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover ClassICT aansprakelijk als ware hij zelf Klant.

Artikel 29. Privacy en persoonsgegevens

29.1. ClassICT zal de verkregen vertrouwelijke (persoons)gegevens van de Klant slechts in het kader van haar bedrijfsvoering of met het doel van registratie en facturering verwerken en gebruiken.
29.2. De Klant gaat er mee akkoord dat de in zijn aanvraag vermelde gegevens alsmede de verbindingsgegevens (o.a. gebelde nummer begin/einde verbinding, datum en tijdstip) door ClassICT worden geregistreerd, verwerkt en gebruikt conform artikel 21.1.
29.3. De Klant gaat er mee akkoord dat zijn gegevens worden verstrekt aan de persoon of het bedrijf dat door ClassICT is belast met het innen van uitstaande vorderingen van ClassICT op haar klanten.
29.4. ClassICT verstrekt gegevens van de Klant aan haar leveranciers in verband met het aanvragen en toekennen van een Aansluiting en de levering en facturering van Diensten.
29.5. ClassICT zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens die zij in opdracht van de Klant verwerkt, te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
29.6. De Klant vrijwaart ClassICT voor schade en boetes in verband met een schending van de meldplicht datalekken in verband met gegevensverwerkingen waarvoor de Klant verantwoordelijk(e) is.
29.7. Vertrouwelijke (persoons)gegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor een goede bedrijfsvoering vereist dan wel wettelijk is toegestaan.
29.8. ClassICT zal wettelijke verplichtingen tot het verstrekken van informatie over haar klanten naleven. ClassICT waarborgt het telefoneren telegraafgeheim, met inachtneming van de bij wet daarop bepaalde uitzonderingen. ClassICT is gehouden om medewerking te verlenen aan volgens de wet bevoegd gegeven lasten tot aftappen.
29.9. De Klant is verplicht ClassICT schriftelijk op de hoogte te stellen van enige wijziging in zijn persoonlijke gegevens, waaronder begrepen wijzigingen in adres, telefoonnummer en bankgegevens en voor de Zakelijke Klant tevens bedrijf wijzigingen, zoals bedrijfsnaam en rechtsvorm.

Artikel 30. Nummertoekenning en nummerbehoud

30.1 Ten behoeve van het gebruik van een Aansluiting dient de Klant te beschikken over één of meer nummers. ClassICT kent aan de Klant één of meer nummers toe, tenzij een nummer dat reeds bij de Klant in gebruik is of een aan hem door de ACM toegewezen nummer daarvoor kan worden
geaccepteerd. Indien het nummer van Zakelijke Klant in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het nummer worden behouden indien de overeenkomst met die aanbieder wordt beëindigd en die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt. ClassICT is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummertoewijzing door de ACM, alsmede indien wijzigingen in de Dienst of andere omstandigheden die nummerwijziging noodzakelijk maken.
30.2 De Klant kan ClassICT verzoeken om bij beëindiging van de Overeenkomst een bij de Aansluiting gebruikt nummer mee te nemen naar een Aansluiting bij een andere aanbieder waarmee ClassICT of haar contractspartij afspraken heeft gemaakt voor nummerbehoud. ClassICT kan hiervoor bij de Klant kosten in rekening brengen.
30.3 Indien de Klant een Aansluiting wil verhuizen naar een andere locatie, kan ClassICT ten behoeve van het gebruik van de Aansluiting aan Klant een ander nummer toekennen.
30.4 ClassICT zal een nummerwijziging op grond van het tweede lid niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.

Artikel 31. Slotbepalingen

31.1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. ClassICT en de Klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
31.2. De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar ClassICT is gevestigd.
31.3. Op alle overeenkomsten die door ClassICT worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
31.4. Alle geschillen tussen ClassICT en de Klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is ClassICT bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Klant te wenden