Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de vetgedrukte begrippen de daarbij aangegeven betekenis:

 • ClassICT: ClassICT (Hommerter Allee 92b, 6436AN Amstenrade) dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;
 • Dienst of Diensten: door ClassICT aangeboden dan wel geleverde telecom-, internet- of andere Diensten zoals gespecificeerd in de door ClassICT aan de Klant toegestuurde aanbieding of overeenkomst;
 • Bruikleen/huurproduct(en): door ClassICT in bruikleen of ten verhuur aangeboden dan wel geleverde producten, ter ondersteuning van Diensten;
 • Klant: de (potentiële) klant van ClassICT ;
 • Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Zakelijke Klant: een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de Diensten.
 • Nettiquette: de meest recente versie van de algemeen aanvaarde gedragsregels op internet: (te vinden op https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 • Aanvangsdatum: de eerste dag waarop ClassICT een Dienst daadwerkelijk aan de Klant ter beschikking stelt c.q. verleent of, indien eerder, als de leverancier van ClassICT de Dienst of Aansluiting technisch gereed meldt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door ClassICT gedaan aan of aangegaan met een (potentiële) Klant, alsmede op de uitvoering daarvan.
2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Klant gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door ClassICT schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de offerte of overeenkomst van ClassICT geldt als rangorde (van prevalerend naar ondergeschikt): (1) de overeenkomst; (2) de offerte; (3) deze voorwaarden.
2.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op nieuwe overeenkomsten.
2.6. ClassICT is te allen tijde bevoegd om deze voorwaarden of de inhoud van een Dienst eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website en vanaf dat moment ook voor lopende overeenkomsten gelden. Heeft een wijziging ingrijpende gevolgen voor het gebruik van een Dienst door een Klant, dan is deze bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt

Artikel 3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten; machtiging opzegging

3.1. Alle aanbiedingen van ClassICT zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.
3.2. ClassICT en de Klant zijn gebonden aan de Overeenkomst nadat zodra deze door beide partijen is ondertekend, dan wel ClassICT de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering is begonnen. ClassICT behoudt zich het recht voor, een aanvraag voor een Aansluiting te weigeren. ClassICT is niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit een dergelijke afwijzing.
3.3. De Klant machtigt ClassICT om bestaande overeenkomsten met andere aanbieders met betrekking tot de Diensten voor hem op te zeggen.
3.4. Onjuistheden in de Overeenkomst van ClassICT dienen binnen 5 dagen na de dagtekening daarvan schriftelijk aan ClassICT te worden bericht, bij gebreke waarvan de overeenkomst geacht wordt de afspraken juist en volledig weer te geven en de Klant daaraan gebonden is. ClassICT kan niet aan zijn offertes of overeenkomstteksten gehouden worden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.5. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden ClassICT alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
3.6. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
3.7. Is in de Overeenkomst een bepaalde duur voor de Diensten vermeld, dan gaat deze niet eerder in dan op de Aanvangsdatum, al is de Overeenkomst op een eerdere datum door ondertekening in werking getreden.
3.8. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde duur van 36 maanden, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
3.9. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt na afloop van de initiële contractperiode voor onbepaalde duur verlengd, tenzij door de Klant opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de initiële contractperiode, dan wel door ClassICT opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de initiële contractperiode. De in dit artikel bedoelde opzegtermijnen gelden ook indien de overeenkomst slechts voor een deel wordt opgezegd.
3.10. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of verlengd, kan te allen tijde door de Klant met in achtneming van een termijn van 1 maand en door ClassICT met inachtneming van een termijn van 3 maanden worden opgezegd. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kan voor de Klant een opzegtermijn van ten hoogste 3 maanden overeen worden gekomen. De in dit artikel bedoelde opzegtermijnen gelden ook indien de overeenkomst slechts voor een deel wordt opgezegd.
3.11. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats, klantnummer en de gewenste einddatum plaatsvinden. Opzeggingen dienen gestuurd te worden aan ClassICT, Hommerter Allee 92b, 6436AN Amstenrade.
3.12. Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, staakt de Klant het gebruik van de Dienst of Aansluiting en retourneert hij alle aan ClassICT toebehorende Bruikleen- of huur producten aan ClassICT .

Artikel 4. Conformiteit

4.1. Alle opgaven door ClassICT van capaciteiten, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar Diensten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan, maar gelden bij benadering en zijn vrijblijvend. ClassICT kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4.2. Beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden ClassICT niet.

Artikel 5. Levering van een Dienst of Aansluiting

5.1. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal ClassICT zich inspannen om zo spoedig mogelijk de Dienst of Aansluiting aan de Klant beschikbaar te stellen en deze zonder onderbreking beschikbaar te houden, maar zij geeft ten aanzien hiervan geen garanties. ClassICT zal de Dienst of Aansluiting leveren of tot stand brengen op de wijze die zij noodzakelijk acht, rekening houdend met de redelijke wensen van de Klant. De Aanvangsdatum wordt uitsluitend door ClassICT bepaald, zo veel mogelijk rekening houdend met de wensen van de Klant.
5.2. De Klant garandeert dat al hetgeen benodigd is voor het tot stand brengen van de Aansluiting op de locatie van de Klant aanwezig en beschikbaar is. Is dit niet het geval dan is de Klant aansprakelijk voor alle hierdoor veroorzaakte kosten van ClassICT, inclusief kosten van haar onderaannemers.
5.3. Toegangscodes die benodigd zijn om een Dienst of Aansluiting te gebruiken, zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk en uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de organisatie van de Klant. De Klant zal deze codes strikt geheim houden.
5.4. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming van de Dienst of Aansluiting en de aan hem ter beschikking gestelde codes. Indien de Klant kennis krijgt van onbevoegd gebruik van een toegangscode, kan hij ClassICT verzoeken de Dienst of Aansluiting te blokkeren.
5.5. ClassICT is bevoegd de toegang tot een Dienst of Aansluiting op te schorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze in strijd met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt gebruikt. De Klant blijft intussen verplicht de overeengekomen periodieke vergoeding te betalen.

Artikel 6. Wijziging, verplaatsing of verhuizing van een Aansluiting of Dienst

6.1. Ingeval de Klant wijziging, verplaatsing of verhuizing van een Aansluiting of Dienst wenst, dient hij uiterlijk twee maanden van tevoren een aanvraag bij ClassICT in te dienen met vermelding van het nieuwe adres. ClassICT zal zich inspannen de Dienst of Aansluiting zo spoedig mogelijk op het nieuwe adres in gebruik te stellen, tenzij sprake is van een adres in een gebied waar de Diensten niet geleverd kunnen worden, zoals het buitenland, of sprake is van andere technische belemmeringen waardoor het verhuizen van de Dienst of Aansluiting niet realiseerbaar is. Indien een Aansluiting of Dienst niet op het aangevraagde, of nader met ClassICT overeengekomen tijdstip kan worden gerealiseerd, is ClassICT niet tot enige schadevergoeding gehouden maar kan de Klant de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzeggen.
6.2. Tijdens de verhuizing loopt de Overeenkomst door en is de Klant de overeengekomen vergoedingen onverminderd verschuldigd. De kosten die redelijkerwijs verbonden zijn aan de verhuizing zal ClassICT aan de Klant in rekening brengen.
6.3. Beëindigt de Klant een Aansluiting of Dienst om naar een andere aanbieder te migreren, dan is ClassICT gerechtigd de redelijke (administratie)kosten van de afhandeling van de migratie aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 7, Domeinnamen en IP-adressen

7.1. Op verzoek van de Klant zal ClassICT bemiddelen bij het verkrijgen door de Klant van een domeinnaam of IP-adres bij de instelling die deze uitgeeft, conform de voorwaarden van de uitgevende instelling. ClassICT kan niet garanderen dat een domeinnaam of IP-adres wordt verleend.
7.2. De Klant dient ClassICT op haar verzoek alle hiervoor benodigde informatie te verstrekken en is ClassICT een vergoeding verschuldigd voor haar bemiddeling.
7.3. De Klant vrijwaart ClassICT voor alle schade die verband houdt met het gebruik van een domeinnaam of IP-adres door de Klant.
7.4. De Klant zal zich houden aan alle regels die registrerende instanties stellen voor de aanvraag, toekenning en het gebruik van een domeinnaam.
7.5. In geval van toerekenbaar tekortschieten door een Klant is ClassICT bevoegd alle domeinnamen op naam van de Klant per direct op te heffen.

Artikel 8. Beschikbaarheid van de Diensten

8.1. ClassICT zal zich inspannen voor een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst(en), zonder enige minimumgarantie ter zake de afwezigheid van storingen, fouten of onderbrekingen, dan wel de instandhouding van koppelingen. Onder meer bij technische storingen kan ClassICT echter geen onbelemmerde toegang garanderen, noch dat de Diensten te allen tijde kunnen worden gebruikt. Is onbelemmerde en ononderbroken toegang noodzakelijk of van wezenlijk belang voor de Klant, dan dient de Klant met deze beperkingen rekening te houden en zelf in passende oplossingen te voorzien.
8.2. ClassICT is bevoegd de Diensten gedurende beperkte tijd buiten gebruik te stellen voor onderhoud. ClassICT of haar leverancier zal onderhoud zo veel mogelijk buiten kantooruren plegen en de Klant tijdig van een voorgenomen tijdelijke buitengebruikstelling op de hoogte brengen. ClassICT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een vooraf aangekondigde niet-beschikbaarheid van enige Dienst voor onderhoudsdoeleinden.
8.3. In geval de Klant een met ClassICT overeengekomen bel- of andere (data)limiet wordt overschreden of de Fair Use Policy schendt, is ClassICT bevoegd meerkosten in rekening te brengen in overeenstemming met het extra gebruik, vermeerderd met EUR 25,- per 10% overschrijding
8.4. Indien een storing optreedt komen de kosten van het opheffen van de storing en de voorrijkosten voor rekening van ClassICT tenzij de storing het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant in strijd met de overeenkomst, indien sprake is van onoordeelkundig gebruik of indien de storing is ontstaan door de aanwezigheid van niet goed functionerende (rand)apparatuur van de Klant.

Artikel 9. Gebruik van de Diensten en intellectuele eigendom

9.1. De Klant verbindt zich de Diensten en producten uitsluitend persoonlijk of binnen de eigen rechtspersoon op zorgvuldige wijze te gebruiken en daarbij alle geldende wet- en regelgeving alsmede de Nettiquette en redelijke instructies van ClassICT na te leven, en enkel de door ClassICT verstrekte Bruikleen- of huurproducten te gebruiken. Het is niet toegestaan Diensten of producten, al dan niet tegen betaling, aan derden te verhuren, te verkopen, ter beschikking te stellen, door te leveren of op andere wijze te (doen) exploiteren. Voorts is de Klant niet gerechtigd een Dienst te wijzigen, corrigeren, over te brengen naar een andere verbinding of ander apparaat, te koppelen met soft- of hardware van derden, functionaliteiten te wijzigen of uit te breiden dan wel toegangsbeperkingen te verwijderen of te omzeilen. Ook zal de Klant de Dienst of Aansluiting op verantwoordelijke wijze gebruiken en zich onthouden van gedrag waardoor andere (internet)gebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan ClassICT of derden. In het bijzonder zal de Klant zich niet schuldig maken aan spamming, inbreuken op rechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, mobbing of hacken. Bij overtreding van enige van deze verboden is ClassICT bevoegd de levering van de Diensten onmiddellijk te beëindigen en verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van EUR 100.000,- aan ClassICT, vermeerderd met EUR 10.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ClassICT op volledige vergoeding van schade, afdracht van in strijd met dit artikel genoten inkomsten en verdere nakoming.
9.2.
De Klant is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de gegevens die met behulp van een Dienst worden verwerkt en ClassICT is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens. De Klant vrijwaart ClassICT voor aanspraken van derden op schade, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of de daarbij verwerkte gegevens.
9.3. Wanneer ClassICT apparatuur, materialen, programmatuur of andersoortig Bruikleenproduct aan de Klant ter beschikking stelt, verkrijgt de Klant – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – een gebruiksrecht daarop voor de duur van de Overeenkomst.
9.4. De Klant zal ervoor zorgen dat de ruimte waarin de Bruikleen- of huurproducten worden aangebracht droog en trillingvrij is en bescherming biedt tegen schadelijke invloeden. De Klant zal tevens voorkomen dat derden de Bruikleen- of huurproducten verwijderen, beschadigen of aftappen.
9.5. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en Bruikleen- of huurproducten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat ClassICT ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan ClassICT.
9.6. Het is de Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van ClassICT, tenzij de Klant hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ClassICT ontvangt. In dit laatste geval zal de Klant zich houden aan de richtlijnen en instructies van ClassICT met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van ClassICT.
9.7. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Bruikleen- of huurproducten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 10. Prijzen

10.1. Door ClassICT opgegeven of met ClassICT overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Diensten.
10.2. De standaardtarieven zijn opgenomen in een prijslijst. Deze standaardtarieven gelden tenzij anders wordt overeengekomen. Op verzoek wordt de meest actuele prijslijst toegezonden. ClassICT is te allen tijde bevoegd om prijzen en/of kortingen aan te passen.
10.3. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is ClassICT gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien ClassICT van deze bevoegdheid gebruikt maakt, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
10.4. ClassICT is in ieder geval gerechtigd om de door haar gehanteerde prijzen 1 keer per jaar te indexeren conform de CBS-index (CPI alle huishoudens). ClassICT zal een prijswijziging vooraf schriftelijk meedelen.

Artikel 11. Levertijd en aflevering

11.1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht ClassICT niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Klant is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien de Klant ClassICT schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij ClassICT een redelijke termijn heeft geboden uitvoering aan de overeenkomst te geven, waaraan ClassICT geen gevolg heeft gegeven. ClassICT is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
11.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door ClassICT benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door ClassICT benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
11.3. ClassICT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Klant zal ClassICT voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden op verzoek toegang verlenen tot de ruimten waarin de Diensten worden afgenomen en alle benodigde medewerking verlenen.
11.4. ClassICT bepaalt de wijze waarop en door wie de (Bruikleen)producten worden verpakt en vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de Klant. De Klant is verplicht de (bruikleen)producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
11.5. ClassICT is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
11.6. Bruikleen- of huurproducten blijven te allen tijde eigendom van ClassICT. De Klant is niet gerechtigd een bruikleenproduct te verkopen, verpanden, verhuren of op enige wijze aan een derde ter beschikking te stellen. In geval van schending van deze verbintenis door (personeel van) de Klant verbeurt de Klant ten opzichte en ten behoeve van ClassICT een aan ClassICT toekomende boete van EUR 10.000 per overtreding, onverminderd het recht van ClassICT op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht van ClassICT om nakoming van deze verbintenis te vorderen.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Indien ClassICT door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
12.2. Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door ClassICT onvoorziene problemen bij productie of transport, faillissement van leveranciers, atmosferische storingen, onderhoud, tijdelijke beperkingen en/of storingen aan het communicatienetwerk en/of netwerkfaciliteiten of onjuiste of gestoorde overbrengingen dan wel slechte kwaliteit van het communicatienetwerk en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van ClassICT afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of Diensten door derden die door ClassICT zijn ingeschakeld.
12.3. Indien sprake is van een overmacht situatie is ClassICT bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan 2 weken duurt, dan is ook de Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
12.4. Indien ClassICT bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Gebreken en reclame

13.1. ClassICT staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Diensten in overeenstemming met hetgeen de Klant krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door ClassICT geleverde Diensten dan zal ClassICT, de betrokken Diensten opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van ClassICT.
13.2. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door ClassICT geleverde (bruikleen)producten als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, dan zal ClassICT deze gebreken (laten) herstellen of het betrokken product vervangen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van ClassICT.
13.3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

  • het door (personeel van) de Klant niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
  • ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
  • onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Klant;
  • het gebruik van (bruikleen)producten in een andere dan de originele staat;
  • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.

13.4. Gebreken in, dan wel schade aan de door ClassICT ter beschikking gestelde (bruikleen) producten die (mede) het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, beschadiging, werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ClassICT, komen voor rekening van de Klant.
13.5. De Klant dient de geleverde (bruikleen)producten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame en/of vervanging vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde (bruikleen)producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel aflever bon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel aflever bon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Klant opleveren.
13.6. De Klant dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij ClassICT te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op ClassICT.
13.7. Indien de Klant reclameert is hij verplicht ClassICT in de gelegenheid te stellen de (bruikleen) producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de (bruikleen)producten waarover is gereclameerd ter beschikking van ClassICT te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
13.8. Eventuele gebreken betreffende een Dienst geven de Klant geen rechten ter zake niet-afname van andere Diensten.
13.9. De Klant dient eventuele onjuistheden in facturen van ClassICT binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ClassICT mede te delen, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
13.10. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
13.11. Na constatering van een tekortkoming in een product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
13.12. Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de Consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 14. Betaling

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van ClassICT te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
14.2. ClassICT heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. Deze zekerheid kan bestaan uit doch is niet beperkt tot een waarborgsom, een concerngarantie of een bankgarantie. De Klant is gehouden aan het eerste verzoek van ClassICT tot het stellen van zekerheid gehoor te geven.
14.3. ClassICT heeft te allen tijde het recht om de kredietwaardigheid van de Klant te (laten) controleren.
14.4. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant na schriftelijke ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
14.5. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.
14.6. De Zakelijke Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. ClassICT is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Zakelijke Klant schuldig is te verrekenen met wat de Zakelijke Klant en/of aan de Zakelijke Klant gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan ClassICT schuldig is/zijn.
14.7. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Klant in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Klant wordt gelegd, wanneer er sprake is van fraude c.q. frauduleus handelen of een redelijk vermoeden hier toe bestaat en/of de Klant komt te overlijden. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is ClassICT tevens gerechtigd om de overeenkomst met de Klant zonder dat ingebrekestelling vereist is te ontbinden. De Klant is gehouden ClassICT onmiddellijk op de hoogte te stellen indien één van de bovengenoemde situaties zich voordoet.
14.8. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.9. In het geval van bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed oneigenlijk gebruik) is ClassICT gerechtigd tussentijds te factureren. De klant is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals is overeengekomen.
14.10. Indien ClassICT vaststelt dat de klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door ClassICT schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan ClassICT de overeenkomst beëindigen, waarbij de aanspraak van de klant jegens ClassICT komen te vervallen. De klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die ClassICT lijdt als gevolg van de tekortkomingen van de klant en de daarop volgende ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15. Buitengebruikstelling

15.1. ClassICT is gerechtigd (tijdelijk) de Aansluiting van een Klant en de overige dienstverlening aan de Klant geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen en/of op te schorten, indien een Klant één of meerdere verplichtingen – nadat Klant een redelijke termijn is gegeven voor herstel na een ingebrekestelling – jegens ClassICT niet dan wel niet naar behoren na komt. De verplichting tot betaling van de overeengekomen maandelijkse vergoedingen en overige vergoeding wordt niet aangetast door de buiten gebruik stelling of opschorting van de Aansluiting en/of overige dienstverlening.
15.2. ClassICT is gerechtigd in geval van fraude of het vermoeden van fraude, hetgeen kan ontstaan doordat een Klant in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd wordt, na voorafgaand overleg met de Klant over te gaan tot gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling.
15.3. De Aansluiting wordt weer in gebruik genomen en/of de overige dienstverlening wordt weer hervat, nadat de Klant alsnog binnen een daartoe door ClassICT gestelde termijn zijn verplichtingen jegens ClassICT is nagekomen. Voor het opnieuw in gebruik nemen is de Klant heraansluitingskosten van minimaal Eur 100,= excl BTW aan ClassICT verschuldigd.
15.4. De buitengebruikstelling vindt plaats zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.

 

Artikel 16. Contractoverneming/cessie

16.1. De rechten en plichten uit een tussen ClassICT en de klant gesloten overeenkomst, of de overeenkomst zelf, mogen door de Klant niet aan een derde worden overgedragen, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming van ClassICT voor wordt verkregen.
16.2. De Klant verleent ClassICT op voorhand toestemming op de rechten en plichten die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien, of deze overeenkomst zelf, aan een derde over te dragen.

Artikel 17. Annulering

17.1. De Klant mag een gegeven opdracht of overeenkomst niet annuleren. Indien de Klant een opdracht of overeenkomst toch geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van ClassICT en de winstderving door ClassICT, te vermeerderen met BTW, aan ClassICT te vergoeden.
17.2. In afwijking van artikel 17.1 kan een Consument die een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 6:230o BW heeft gesloten, de overeenkomst schriftelijk (al dan niet elektronisch) ontbinden binnen veertien werkdagen na ontvangst van de bevestiging door ClassICT dat de aanvraag is geaccepteerd.

Artikel 18. Advisering

18.1. Alle door ClassICT gegeven adviezen en door ClassICT verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de capaciteit en kwaliteit van door ClassICT te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door ClassICT verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. ClassICT verleent ter zake geen enkele garantie.
18.2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door ClassICT, is ClassICT niet aansprakelijk. De Zakelijke Klant vrijwaart ClassICT tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ClassICT

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1. Buiten het bepaalde in artikel 13 heeft de Klant geen enkele aanspraak op ClassICT wegens gebreken in of met betrekking tot de door ClassICT geleverde Diensten en (bruikleen)producten. ClassICT is derhalve niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook (met inbegrip van gegevensverlies of -beschadiging), tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet van ClassICT.
19.2. ClassICT treft evenmin aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
19.3. ClassICT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen.
19.4. ClassICT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van misbruik, diefstal of op andere wijze onrechtmatig handelen door een derde als gevolg waarvan een ander dan de Klant gebruik kan maken van de door ClassICT geleverde Diensten dan de Klant. In dat geval blijft de Klant gehouden voor de afgenomen Diensten te betalen, ook wanneer die door een derde.
19.5. In alle gevallen waarin ClassICT gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde Diensten en/of producten in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 100.000,. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ClassICT, zal de schade vergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
19.6. Indien ClassICT op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is ClassICT niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
19.7. Iedere vordering op ClassICT, tenzij deze door ClassICT is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
19.8. De Zakelijke Klant vrijwaart ClassICT, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, in verband met de uitvoering door ClassICT van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor ClassICT voortvloeiende kosten.

Artikel 20. Vertegenwoordiging

20.1. Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover ClassICT aansprakelijk als ware hij zelf Klant.

Artikel 21. Privacy en persoonsgegevens

21.1. ClassICT zal de verkregen vertrouwelijke (persoons)gegevens van de Klant slechts in het kader van haar bedrijfsvoering of met het doel van registratie en facturering verwerken en gebruiken.
21.2. De Klant gaat er mee akkoord dat de in zijn aanvraag vermelde gegevens alsmede de verbindingsgegevens (o.a. gebelde nummer begin/einde verbinding, datum en tijdstip) door ClassICT worden geregistreerd, verwerkt en gebruikt conform artikel 21.1.
21.3. De Klant gaat er mee akkoord dat zijn gegevens worden verstrekt aan de persoon of het bedrijf dat door ClassICT is belast met het innen van uitstaande vorderingen van ClassICT op haar klanten.
21.4. ClassICT verstrekt gegevens van de Klant aan haar leveranciers in verband met het aanvragen en toekennen van een Aansluiting en de levering en facturering van Diensten.
21.5. ClassICT zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens die zij in opdracht van de Klant verwerkt, te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
21.6. De Klant vrijwaart ClassICT voor schade en boetes in verband met een schending van de meldplicht datalekken in verband met gegevensverwerkingen waarvoor de Klant verantwoordelijk(e) is.
21.7. Vertrouwelijke (persoons)gegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor een goede bedrijfsvoering vereist dan wel wettelijk is toegestaan.
21.8. ClassICT zal wettelijke verplichtingen tot het verstrekken van informatie over haar klanten naleven. ClassICT waarborgt het telefoneren telegraafgeheim, met inachtneming van de bij wet daarop bepaalde uitzonderingen. ClassICT is gehouden om medewerking te verlenen aan volgens de wet bevoegd gegeven lasten tot aftappen.
21.9. De Klant is verplicht ClassICT schriftelijk op de hoogte te stellen van enige wijziging in zijn persoonlijke gegevens, waaronder begrepen wijzigingen in adres, telefoonnummer en bankgegevens en voor de Zakelijke Klant tevens bedrijf wijzigingen, zoals bedrijfsnaam en rechtsvorm.

Artikel 22. Nummertoekenning en nummerbehoud

22.1 Ten behoeve van het gebruik van een Aansluiting dient de Klant te beschikken over één of meer nummers. ClassICT kent aan de Klant één of meer nummers toe, tenzij een nummer dat reeds bij de Klant in gebruik is of een aan hem door de ACM toegewezen nummer daarvoor kan worden geaccepteerd. Indien het nummer van Zakelijke Klant in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het nummer worden behouden indien de overeenkomst met die aanbieder wordt beëindigd en die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt. ClassICT is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummertoewijzing door de ACM, alsmede indien wijzigingen in de Dienst of andere omstandigheden die nummerwijziging noodzakelijk maken.
22.2 De Klant kan ClassICT verzoeken om bij beëindiging van de Overeenkomst een bij de Aansluiting gebruikt nummer mee te nemen naar een Aansluiting bij een andere aanbieder waarmee ClassICT of haar contractspartij afspraken heeft gemaakt voor nummerbehoud. ClassICT kan hiervoor bij de Klant kosten in rekening brengen.
22.3 Indien de Klant een Aansluiting wil verhuizen naar een andere locatie, kan ClassICT ten behoeve van het gebruik van de Aansluiting aan Klant een ander nummer toekennen.
22.4 ClassICT zal een nummerwijziging op grond van het tweede lid niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.

Artikel 23. Slotbepalingen

23.1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. ClassICT en de Klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
23.2. De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar ClassICT is gevestigd.
23.3. Op alle overeenkomsten die door ClassICT worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.4. Alle geschillen tussen ClassICT en de Klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is ClassICT bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Klant te wenden.